MPK Lublin

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin

Zadanie inwestycyjne obejmowało: Rozbudowa i przebudowa budynków biurowo- magazynowych na potrzeby bazy autobusowej MPK Lublin z wewnętrznymi instalacjami:
wod-kan, c.o., sprężonego powietrza, wentylacji mechanicznej, kanalizacji deszczowej i elektrycznymi; zewnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienia kanalizacyjnego, studzienki wodomierzowej oraz linią zasilającą pompownię.

Termin wykonania: 30.09.2014 r.- 31.03.2016 r.